Jump to content
Žvejams ir ne tik
Sarunas112

Kada draudžiama žvejoti. Kokio dydžio imti žuvį

Rekomenduojami pranešimai

Pagal naujas žvejų mėgėjų taisykles, nuo  2019 liepos mėnesio

Draudžiama imti mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

11.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

11.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

11.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

11.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

11.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

11.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

11.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

11.3.8. lydekas (Esox lucius) 50 cm;

11.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

11.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

11.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

11.3.12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

11.3.13. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

11.3.14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

11.3.15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

11.3.16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

11.3.17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

11.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

11.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

11.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

11.4.9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

11.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose);

11.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

12. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 11 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

13. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius.

14. Visi 10 ir 11 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:


 

Eil. Nr.
 
Vandens telkinio pavadinimas
 
Savivaldybė
 
Plotas, ha
 
Pastabos
 
1.
 
Alaušas
 
Utenos
 
1071,8
 
 
2.
 
Asveja
 
Molėtų

Švenčionių
 
982,2
 
Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto
 
3.
 
Didžiulis (Daugų)
 
Alytaus
 
912,7
 
 
4.
 
Drūkšiai
 
Ignalinos

Zarasų
 
4622,2
 
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
 
5.
 
Siesartis
 
Molėtų
 
503,6
 
 
6.
 
Vištytis
 
Vilkaviškio
 
  Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
 
7.
 
Elektrėnų tvenkinys
 
Elektrėnų
 
1389,6
 
 

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV Skyrius

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių rūšių sąraše esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

20.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

20.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

20.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

20.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

20.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti AAD arba Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

21. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA


 

Eil. Nr.
 
Vandens telkinio pavadinimas
 
1.
 
Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos
 
2.
 
Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos
 
3.
 
Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos
 
4.
 
Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis
 
5.
 
Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka
 
6.
 
Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba
 
7.
 
Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai
 

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

2 priedas

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.


 

Eil. Nr.
 
Upė
 
Vyresnysis vandentakis
 
Baseinas
 
1.
 
Avirė
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
2.
 
Bilsinyčia
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
3.
 
Dievogala
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
4.
 
Gauja
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
5.
 
Karklė
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
6.
 
Kerupė
 
Dievogala
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
7.
 
Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
8.
 
Mara
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
9.
 
Medukštėlė
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
10.
 
Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
11.
 
Ova
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
12.
 
Ratnyčia
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
13.
 
Rėvuona
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
14.
 
Samė
 
Verknė
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
15.
 
Skirpstauja
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
16.
 
Strūzda
 
Verknė
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
17.
 
Šustis
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
18.
 
Šyša (aukščiau Katyčių)
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
19.
 
Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
20.
 
Viešvilė
 
Nemunas
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
21.
 
Žvirgždė
 
Karklė
 
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
 
22.
 
Beržūna
 
Šalčia
 
Merkio
 
23.
 
Beržupis
 
Merkys
 
Merkio
 
24.
 
Cirvija
 
Merkys
 
Merkio
 
25.
 
Derežna
 
Merkys
 
Merkio
 
26.
 
Derežnytė
 
Merkys
 
Merkio
 
27.
 
Duobupis D
 
Merkys
 
Merkio
 
28.
 
Geluža
 
Merkys
 
Merkio
 
29.
 
Graužupis
 
Merkys
 
Merkio
 
30.
 
Grūda
 
Merkys
 
Merkio
 
31.
 
Lukna
 
Merkys
 
Merkio
 
32.
 
Maltupis
 
Šalčia
 
Merkio
 
33.
 
Mažoji Kena
 
Merkys
 
Merkio
 
34.
 
Nedzingė
 
Merkys
 
Merkio
 
35.
 
Pasgrinda
 
Verseka
 
Merkio
 
36.
 
Skroblus
 
Merkys
 
Merkio
 
37.
 
Spengla
 
Merkys
 
Merkio
 
38.
 
Taurupis
 
Verseka
 
Merkio
 
39.
 
Turė
 
Merkys
 
Merkio
 
40.
 
Ūla
 
Merkys
 
Merkio
 
41.
 
Uosupis
 
Ūla
 
Merkio
 
42.
 
Vardauka
 
Merkys
 
Merkio
 
43.
 
Verseka
 
Merkys
 
Merkio
 
44.
 
Bezdonė
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
45.
 
Bražuolė
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
46.
 
Dūkšta
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
47.
 
Juodė
 
Vokė
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
48.
 
Kamaja
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
49.
 
Kena
 
Vilnia
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
50.
 
Laukysta
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
51.
 
Lokys
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
52.
 
Lomena
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
53.
 
Manierka
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
54.
 
Mozūriškanka
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
55.
 
Musė
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
56.
 
Nemenčia
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
57.
 
Riešė
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
58.
 
Rudamina
 
Vokė
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
59.
 
Saidė
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
60.
 
Strūna
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
61.
 
Strūna
 
Strečia
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
62.
 
Šešuva
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
63.
 
Taurija
 
Vilnia
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
64.
 
Veršupis
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
65.
 
Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
66.
 
Žalesa
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
67.
 
Žiežmara
 
Neris
 
Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
 
68.
 
Jusinė
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
69.
 
Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
70.
 
Luknelė
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
71.
 
Mera
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
72.
 
Peršokšna
 
Lakaja
 
Žeimenos
 
73.
 
Petruškė
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
74.
 
Saria
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
75.
 
Skerdiksna
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
76.
 
Skirda
 
Žeimena
 
Žeimenos
 
77.
 
Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)
 
Šventoji
 
Šventosios
 
78.
 
Grabuosta
 
Siesartis
 
Šventosios
 
79.
 
Nevėža
 
Virinta
 
Šventosios
 
80.
 
Pelyša
 
Šventoji
 
Šventosios
 
81.
 
Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)
 
Šventoji
 
Šventosios
 
82.
 
Storė
 
Šventoji
 
Šventosios
 
83.
 
Taurožė
 
Šventoji
 
Šventosios
 
84.
 
Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys)
 
Šventoji
 
Šventosios
 
85.
 
Želva
 
Siesartis
 
Šventosios
 
86.
 
Dratvinys
 
Dubysa
 
Dubysos
 
87.
 
Gynėvė
 
Dubysa
 
Dubysos
 
88.
 
Kirkšnovė
 
Dubysa
 
Dubysos
 
881.
 
Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)
 
Dubysa
 
Dubysos
 
89.
 
Lapišė
 
Dubysa
 
Dubysos
 
90.
 
Luknė
 
Dubysa
 
Dubysos
 
91.
 
Mūkė
 
Dubysa
 
Dubysos
 
92.
 
Šventupis
 
Dubysa
 
Dubysos
 
93.
 
Agluona
 
Šešuvis
 
Jūros
 
94.
 
Aitra
 
Jūra
 
Jūros
 
95.
 
Akmena
 
Jūra
 
Jūros
 
96.
 
Ančia
 
Šešuvis
 
Jūros
 
97.
 
Apusinas
 
Šešuvis
 
Jūros
 
98.
 
Balčia
 
Šešuvis
 
Jūros
 
99.
 
Bebirva
 
Šaltuona
 
Jūros
 
100.
 
Bremena
 
Akmena
 
Jūros
 
101.
 
Egluona
 
Agluona
 
Jūros
 
102.
 
Ežeruona
 
Jūra
 
Jūros
 
103.
 
Giluvė
 
Jūra
 
Jūros
 
104.
 
Irtuona
 
Ežeruona
 
Jūros
 
105.
 
Ižnė
 
Akmena
 
Jūros
 
106.
 
Lokysta
 
Jūra
 
Jūros
 
107.
 
Šaltuona
 
Šešuvis
 
Jūros
 
108.
 
Šešuvis
 
Jūra
 
Jūros
 
109.
 
Šunija
 
Jūra
 
Jūros
 
110.
 
Trišiūkštė
 
Šešuvis
 
Jūros
 
111.
 
Upyna
 
Šešuvis
 
Jūros
 
112.
 
Upynikė
 
Trišiūkštė
 
Jūros
 
113.
 
Vėžus
 
Jūra
 
Jūros
 
114.
 
Agluona
 
Minija
 
Minijos
 
115.
 
Aisė
 
Veiviržas
 
Minijos
 
116.
 
Alantas
 
Minija
 
Minijos
 
117.
 
Ašva
 
Veiviržas
 
Minijos
 
118.
 
Babrungas
 
Minija
 
Minijos
 
119.
 
Blendžiava
 
Salantas
 
Minijos
 
120.
 
Didžioji Sruoja
 
Minija
 
Minijos
 
121.
 
Dirsteika
 
Veiviržas
 
Minijos
 
122.
 
Gerdaujė
 
Minija
 
Minijos
 
123.
 
Graumena
 
Šalpė
 
Minijos
 
124.
 
Judrė
 
Graumena
 
Minijos
 
125.
 
Kapupis
 
Sausdravas
 
Minijos
 
126.
 
Karkluoja
 
Alantas
 
Minijos
 
127.
 
Lukna
 
Minija
 
Minijos
 
128.
 
Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)
 
Nemunas
 
Nemuno
 
129.
 
Mišupė
 
Minija
 
Minijos
 
130.
 
Pala
 
Minija
 
Minijos
 
131.
 
Salantas
 
Minija
 
Minijos
 
132.
 
Šalpė
 
Veiviržas
 
Minijos
 
133.
 
Sausdravas
 
Minija
 
Minijos
 
134.
 
Šilupis
 
Sausdravas
 
Minijos
 
135.
 
Skinija
 
Minija
 
Minijos
 
136.
 
Šlužmė
 
Veiviržas
 
Minijos
 
137.
 
Šviekšnelė
 
Ašva
 
Minijos
 
138.
 
Trumpė
 
Želsva
 
Minijos
 
139.
 
Upita
 
Šlužmė
 
Minijos
 
140.
 
Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)
 
Minija
 
Minijos
 
141.
 
Vieštovė
 
Minija
 
Minijos
 
142.
 
Žvelesys
 
Ašva
 
Minijos
 
143.
 
Žvelsa
 
Minija
 
Minijos
 
144.
 
Apšė
 
Bartuva
 
Lietuvos pajūrio upių
 
145.
 
Babrūnė
 
Akmena Danė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
146.
 
Bonalė
 
Akmena Danė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
147.
 
Darba
 
Žyba
 
Lietuvos pajūrio upių
 
148.
 
Degalas
 
Akmena Danė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
149.
 
Juodupis
 
Šventoji
 
Lietuvos pajūrio upių
 
150.
 
Kaltis
 
Apšė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
151.
 
Kulšė
 
Šventoji
 
Lietuvos pajūrio upių
 
152.
 
Luknė
 
Šventoji
 
Lietuvos pajūrio upių
 
153.
 
Luoba
 
Bartuva
 
Lietuvos pajūrio upių
 
154.
 
Ringelis
 
Akmena Danė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
155.
 
Sartis
 
Apšė
 
Lietuvos pajūrio upių
 
156.
 
Šata
 
Bartuva
 
Lietuvos pajūrio upių
 
157.
 
Smeltalė
 
Kuršių marios
 
Lietuvos pajūrio upių
 
158.
 
Žyba
 
Šventoji
 
Lietuvos pajūrio upių
 
159.
 
Lūšė
 
Venta
 
Ventos
 
160.
 
Šerkšnė
 
Venta
 
Ventos
 
161.
 
Višetė
 
Venta
 
Ventos
 

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

3 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS


 

Eil.

Nr.
 
Vandens telkinys
 
Žvejybos vietos
 
1.
 
Neris
 
nuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos
 
2.
 
Žeimena
 
nuo žiočių iki Lakajos žiočių
 
3.
 
Vilnia
 
nuo žiočių iki Kenos žiočių
 
4.
 
Šventoji
 
nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį
 
5.
 
Siesartis
 
nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
 
6.
 
Širvinta
 
nuo žiočių iki Liukonių tilto
 
7.
 
Dubysa
 
nuo žiočių iki Kražantės žiočių
 
8.
 
Jūra
 
nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos
 
9.
 
Minija
 
nuo Lankupių iki Salanto žiočių
 
10.
 
Veiviržas
 
nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto
 
11.
 
Akmena–Danė
 
nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
 
12.
 
Šventoji (pajūrio)
 
nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
 

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

4 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 25 D.


 

Eil. Nr.
 
Upė
 
Vyresnysis vandentakis
 
Vieta
 
1.
 
Neris
 
Nemunas
 
nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje
 
nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto
 
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių
 
2.
 
Žeimena
 
Neris
 
nuo žiočių iki Lakajos žiočių
 
3.
 
Vilnia
 
Neris
 
nuo žiočių iki Kenos žiočių
 
4.
 
Šventoji
 
Neris
 
nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį
 
5.
 
Siesartis
 
Šventoji
 
nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto
 
6.
 
Širvinta
 
Šventoji
 
nuo žiočių iki Liukonių tilto
 
7.
 
Dubysa
 
Nemunas
 
nuo žiočių iki Kražantės žiočių
 
8.
 
Kražantė
 
Dubysa
 
visa upė
 
9.
 
Jūra
 
Nemunas
 
nuo žiočių iki Tauragės užtvankos
 
10.
 
Minija
 
Nemunas
 
nuo Lankupių iki Salanto žiočių
 
11.
 
Veiviržas
 
Minija
 
nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto
 
12.
 
Šventoji (pajūrio)
 
Baltijos jūra
 
nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių
 
13.
 
Akmena–Danė
 
Kuršių marios
 
nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos
 

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

5 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.


 

Eil. Nr.
 
Upė
 
Vieta
 
1.
 
Neris
 
Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
 
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
 
Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn
 
Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių
 
Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
 
Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
 
Nuo geležinkelio Vinius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių
 
2.
 
Šventoji
 
Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn
 
Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
 
Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
3.
 
Jūra
 
Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
4.
 
Minija
 
Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn
 
Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn
 
5.
 
Žeimena
 
Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn  
 
Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
 

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

6 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D.


 

Eil. Nr.
 
Upė
 
Vieta
 
1.
 
Nemunas
 
Dubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
 
Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
 
Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą
 
nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių
 

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

7 priedas

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.


 

Eil. Nr.
 
Vandens telkinio pavadinimas
 
Savivaldybė
 
Kodas
 
Plotas, ha
 
Pastabos
 
1.
 
Alovė
 
Alytaus
 
10030540
 
73,7
 
 
2.
 
Biržulis
 
Telšių
 
30040060
 
114,2
 
Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.
 
3.
 
Ilgės
 
Elektrėnų

Kaišiadorių
 
10040880
 
154,2
 
Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos.
 
4.
 
Ilmėdas
 
Molėtų
 
12131528
 
79,0
 
 
5.
 
Kalvių
 
Kaišiadorių
 
10030841
 
180,8
 
 
6.
 
Kiementas
 
Molėtų
 
12232129
 
98,6
 
 
7.
 
Lūkstas
 
Telšių
 
30030063
 
1000,9
 
 
8.
 
Mosėdžio I tv.
 
Skuodo
 
20050100
 
75,5
 
 
9.
 
Neveiglas
 
Alytaus
 
11040132
 
61,0
 
 
10.
 
Paršežeris
 
Šilalės
 
30030062
 
193,4
 
 
11.
 
Riešė
 
Vilniaus
 
12030111
 
85,2
 
Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
 
12.
 
Širvys
 
Vilniaus
 
12040470
 
85,1
 
 
13.
 
Švenčius
 
Kaišiadorių
 
10031139
 
51,0
 
 
14.
 
Šventas
 
Švenčionių
 
12140419
 
61,0
 
Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.
 
15.
 
Veisiejis
 
Lazdijų
 
10040071
 
765,2
 
Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Svečias
Atsakyti šioje temoje...

×   Įklijuotas tekstas turi teksto formatavimą.   Pašalinti teksto formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuoroda buvo automatiškai įterpta..   Įterpti nuorodą paprastai

×   Jūsų ankstesnis pranešimas buvo atkurtas..   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...